REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ "100 zł dla Ciebie"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji "100 zł dla Ciebie" jest firma NEXT COLLECTION Damian Piaskowski, ul. Koralowa 16, 63-600 Olszowa

2. Promocja prowadzona jest w dniach od 04.05.2022 do 31.05.2022 do godz. 23:59.

3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym nextcollection.pl

4. Udział w promocji jest dobrowolny.

Warunki i zasady udziału w promocji
1. Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu o wartości 100 zł brutto na zakup produktów z kategorii Narożniki oraz Sofy. Wartość rabatu zostaje naliczona automatycznie i jest widoczna na liście produktów oraz w szczegółach produktu.

2. Rabat dotyczy ceny produktu, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów mogą ulec zmianie.

3. Rabat naliczany jest automatycznie, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Akcją Promocyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

4. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji. W przypadku zwrotu towaru objętego niniejszą akcją promocyjną, nastąpi przeliczenie koszyka oraz odliczenie od zwrotu kwoty wynikającej z promocji.

5. Nie łączy się z innymi bonami i kodami rabatowymi dostępnymi w Sklepie Internetowym.

6. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

7. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

8. Regulamin promocji dostępny na stronie internetowej www.nextcollection.pl


Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma NEXT COLLECTION Damiana Piaskowski, ul. Koralowa 16, 63-600 Olszowa.

2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.darbut.pl, które są dostępne na https://nextcollection.pl/content/9-polityka-prywatnosci

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.nextcollection.pl